Oferta

Bogata oferta wynika z troski o Klienta, z moich umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Moją ambicją jest, by każdy znalazł rozwiązanie zgodne ze swoimi potrzebami i wymaganiami.

Księgi rachunkowe (handlowe)

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Bieżąca weryfikacja sald kontrahentów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT-UE
 • Ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT
 • Sporządzanie informacji w ramach systemu INTRASTAT
 • Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz NBP
 • Reprezentacja Klienta przed poszczególnymi urzędami
 • Odbiór dokumentów od Klienta
usługi dodatkowe:
 • Przygotowywanie umów spółek
 • Organizowanie aktów notarialnych
 • Rejestracja firmy w sądzie i urzędach:
  • Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • Głównym Urzędzie Statystycznym
  • Urzędzie Skarbowym
 • Stworzenie zakładowego planu kont
 • Stworzenie polityki rachunkowości w firmie
 • Przygotowywanie tekstów uchwał zgromadzeń wspólników
 • Sporządzanie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat wraz z opisem
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w języku obcym
 • Sporządzanie Sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej z działalności jednostki w roku obrotowym
 • Sporządzanie Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 • Prowadzenie księgi udziałów / akcji spółki
 • Prowadzenie księgi uchwał
 • Aktualizacja tekstów umowy spółki
 • Rejestracja zmian organizacyjnych spółki w:
  • Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • Urzędzie Statystycznym
  • Urzędzie Skarbowym
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT-UE
usługi dodatkowe:
 • Rejestracja firmy oraz zmian w urzędach
 • Odbiór dokumentów od Klienta
 • Sporządzenie sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
 • Prowadzenie zapisów w księdze zgodnie z ustalonym planem kont
 • Prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT-UE
usługi dodatkowe:
 • Rejestracja firmy oraz zmian w urzędach
 • Odbiór dokumentów od Klienta
 • Sporządzenie sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
 • Prowadzenie zapisów w księdze zgodnie z ustalonym planem kont
 • Prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności

Karta podatkowa

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT
usługi dodatkowe:
 • Rejestracja firmy oraz zmian w urzędach
 • Odbiór dokumentów od Klienta
 • Sporządzenie sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
 • Prowadzenie zapisów w księdze zgodnie z ustalonym planem kont
 • Prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności

Kadry, płace, ZUS

Księgowość, jest nierozerwalnie związane z obsługą kadrowo–płacową firmy oraz wykonywaniem obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego Biuro Rachunkowe Expert oferuje kompleksową obsługę firm także i w tym zakresie.

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Przygotowywanie formularzy i dokumentów w celu zatrudnienia pracownika
 • Sporządzanie informacji i zestawień, wymaganych przez instytucje, których konieczność sporządzania wynika z obowiązujących przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych:
  • sporządzanie umów o pracę oraz aneksów do tych umów
  • sporządzanie informacji dodatkowej
  • zgłaszanie pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS
  • prowadzenie ewidencji: czasu pracy, wynagrodzeń, urlopów, zwolnień lekarskich, badań lekarskich, szkoleń BHP
  • naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem danych zmiennych dostarczonych przez Zleceniodawcę
  • sporządzanie listy wynagrodzeń oraz realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń
  • prowadzenie kart przychodów pracowników
  • sporządzanie informacji PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11, PIT-40
  • naliczanie podatku od dochodów pracowników
  • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP oraz sporządzanie deklaracji DRA wraz z załącznikami
  • sporządzanie i przekazywanie deklaracji ZUS RMUA
  • sporządzanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy: rozwiązanie umowy, świadectwo pracy, wyrejestrowanie z ZUS
 • Sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło) oraz ich rozliczanie
 • Sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
 • Informowanie Zleceniodawcy o terminie i wielkości zobowiązania do ZUS, US
 • Asysta i współpraca przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Skarbowego
 • Zachowanie tajemnicy w zakresie posiadanych informacji zawartych w dokumentacji kadrowo– płacowej
usługi dodatkowe:
 • Opracowanie regulaminu pracy i wynagradzania
 • Przygotowywanie przelewów na wynagrodzenia pracowników


Zeznanie roczne

Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT wraz z załącznikami.

Inne usługi

W ramach innych usług mieści się między innymi:

 • Uruchamianie działalności gospodarczej
 • Zakładanie ksiąg rachunkowych
 • Opracowanie zasad rachunkowości (polityka rachunkowości wraz z planem kont)
 • Opracowanie regulaminu pracy i wynagradzania
 • Przygotowywanie przelewów bankowych
 • Rozliczanie delegacji służbowych
 • Przygotowanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych
 • Przygotowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS lub podatkami w US
 • Przygotowanie wniosków kredytowych
 • Wystawianie faktur sprzedaży
 • Wystawianie dokumentów magazynowych
 • Weryfikacja zapisów w księdze handlowej, podatkowej, przegląd rozliczeń podatkowych z okresu nie objętego umową i wyprowadzanie zaległości
 • Dodatkowe dojazdy na zlecenie Klienta
 • Likwidacja działalności gospodarczejSerdecznie zapraszam do współpracy.